PRAVIDLÁ PRETEKOV O MAJSTRA VÝCHODU

"""Na základe odsúhlasenia na schôdzi dňa 02.03.2019 platia od r. 2019 tieto úpravy pravidiel:"""

 

Počet pretekov je 13, 3 najhoršie výsledky sa škrtajú.

Pretekár neprihlásený do MV nemôže mať na preteku MV forhond.

 

"""Na základe odsúhlasenia na schôdzi dňa 19.2.2018 platia pre r. 2018 tieto úpravy pravidiel:"""

1. ZÁPISNÉ A POPLATKY

  1.1 Zápisné a poplatky pre súťažiacich registrovaných súťaži MAJSTER VÝCHODU

   

    Zápisné na začiatku sezóny je 20€.
    Štartovné mimo pohárových pretekov je """ 10 """

  Všetky vyzbierané peniaze za štartovné a zápisné sa použijú pre spätné ohodnotenie  pretekárov a na pokrytie ostatných výdavkov spojených so súťažou Majster východu (napr webhosting, spotrebný materiál...).

1.2 Zápisné a poplatky pre súťažiacich neregistrovaných v súťaži MAJSTER VÝCHODU

    Pretekári nezaregistrovaní do súťaže o MAJSTRA VÝCHODU, sa môžu zúčastniť akéhokoľvek kola pretekov MAJSTRA VÝCHODU.

    Podmienkou je zaplatenie štartovného 10 €.

Týmto je zaradený o výhru v danom kole preteku, ako každý registrovaný účastník.

 

2. SPÔSOB HODNOTENIA

Mimo pohárových pretekov bude ocenený víťaz - dostane pohár.
  Na záver súťaže budú ocenení prví traja pretekári,

    """Z celkového počtu pretekov sa škrtajú 3 najhoršie výsledky, ostané výsledky sa použijú pre určenie záverečného poradia"""

    Pretože sa predpokladá, že jednotlivých pretekov sa nezúčastni plný počet z prihlásených pretekárov, použije sa na prepočet umiestnenia koeficient. Tento koeficient je zavedený kvôli regulérnosti výsledkov, pretože ide o dlhodobú súťaž. Nie každý sa bude môcť zúčastniť všetkých pretekov.

    Koeficient bude zaokruhľovaný na dve desatinné čísla.

Pretekári nepríhlasený do MV sa nezarátavajú do celkového hodnotenia - ich umiestnenia sa škrtnú z tabuliek jednotlivých pretekov.

Príklad:
Na preteku sa zúčastni 12 pretekárov a pretekár DANIEL  skončí na 5.mieste. Výpočet (5+12):12=1,42

Na preteku sa zúčastni 14 pretekárov a pretekár DANIEL skončí na 5.mieste. Výpočet.(5+14):14=1,36

    So zvyšujúcim  sa počtom pretekárov, sa koeficient znižuje. Ako sami môžete vidieť, umiestnenie medzi 14-timi pretekármi (1,36) má väčšiu váhu ako medzi 12-timi (1,42.


Pretekár, ktorý NENASTÚPI na niektoré kolo, získava koeficient 2,20.

Zaokrúhlenie sa bude robiť na dve desatinné miesta. V pripade rovnakeho vysledneho koeficientu sa poradie urci na zaklade CIPS bodov.

2.1 Hodnotenie pohárových súťaží

   Každé kolo pohárovej súťaže bude vyhodnotené ako samostatný pretek.

2.2 Losovanie

   (týka sa len našich samostatných kôl)

    Pri 14 a menej pretekároch budú 2 sektory.

      Pri 15 a viac pretekároch budu 3 sektory.
 

    Pri nepárnom počte pretekárov a dvoch a viac sektoroch, sa sektor s pretekárom navyše bude losovať.

    Pretekári si vyžrebujú číslo, ktoré zároveň určí aj daný sektor.

    Pretekárom, ktorí si už vyžrebovali forhond, bude forhond pri ďalšom losovaní odobraný zo žrebovania, pokiaľ sa na forhonde neprestriedajú všetci účastníci. """Forhond sa počíta aj z pohárových pretekov."""

 

3. MNOŽSTVO NÁVNAD, NÁSTRAH A INÉ OPATRENIA

    Čo sa týka pohárových súťaží, tak pravidlá dané usporiadateľom sú záväzné aj pre účastníkov MAJSTRA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA.

Samostatné  pravidlá kôl usporiadaných pod našou hlavičkou, budú mať pravidlá definované  v propozíciách na každé kolo na tejto stránke.

3.1 Kontrola krmiva

    Po losovaní sektorov a štandov, budú z každého sektoru vyžrebovaní dvaja pretekári. Títo pretekári potom skontrolujú svoj sektor v 60 minúte prípravy. Teda v jej polovici. Krmivo má byť v ciachovanom vedre a živá nástraha v ciachovaných krabičkách. Tak ako je to stanovené pravidlami CIPS.

Lepidlo na červy, štrk.... sa započítava do množstva vnadiacej zmesi.

3.2 Porušenie záväzných pravidiel uvedených propozíciami a pravidiel uvedených na tejto stránke

    Každý, kto úmyselne poruší pravidlá stanovené propozíciami a pravidlami uvedenými na stránke, bude vylúčený z preteku o MAJSTRA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA. Toto vylúčenie je bez možnosti prihlásenia sa do ďalších ročníkov tejto súťaže.

Všetky poplatky vyplatené týmto jednotlivcom, sú nevratné a ďalej ostávajú v súťaži.

3.3 Odstúpenie zo súťaže o MAJSTRA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Po zaplatení registračného poplatku a ďalších poplatkov, odstupujúci pretekár sa týmto vzdáva týchto poplatkov, bez nároku na ich vrátenie.

    Z hodnotenia súťaží usporiadanými našou iniciatívou, bude z hodnotenia vyňatá belica a ploska a všetky ich hybridy. Nakoľko tieto druhy ťažko znášajú sieťkovanie, chceme zabrániť ich úhynu. Pretože miestny rybári vždy argumentujú týmto faktom, že po nás ostávajú uhynuté ryby (hlavne belice, plosky).

3.4 Váženie

Váženie vykonajú pretekári, ktorí v danom kole chytali na forhondoch.

"""4. Sekcia"""

"""Do sekcie MAJSTRA VÝCHODU boli zvolení títo účastníci súťaže:"""

  •  

    """Každý člen sekcie je povinný zabezpečiť minimálne 1 pretek mimo pohárových pretekov. Poverená osoba (člen sekcie) je povinný vybaviť povolenie na daný  revír v dotyčnej organizácií, určiť dátum a lokalitu konania preteku.

KAŽDÝ PRETEKÁR SÚŤAŽÍ NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!!

 

Vyhľadávanie

© 2010 Majster Východu Všetky práva vyhradené.